RBA Publisher

Hành động cần thiết: Kích hoạt đấu giá Bạn đã được đăng ký để đấu giá Đăng ký của bạn đã bị từ chối. Vui lòng liên hệ Dịch vụ Khách hàng tại địa chỉ csg@rbauction.com để được hỗ trợ. Trực tiếp ngay Vào đấu giá trực tiếp Vào phiên đấu giá dưới hình thức chỉ xem Vào cuộc Đấu giá Định giờ Ghi danh Kích hoạt đấu giá /heavy-equipment-auctions/ring-coverage-details?eventId=2021567&a=bid /heavy-equipment-auctions/ring-coverage-details?eventId=2021567&a=view /heavy-equipment-auctions/ring-coverage-details?eventId=2021567&a=tal /online-bidding-registration?eventId=2021567 /myaccount/-/speedy-today-auction/2021567 ${loc.onboardingMsgHeadingTxt} ${loc.onboardingMsgDescriptionTxt} ${loc.onboardingMsgEasierToFindTxt} ${loc.onboardingMsgAuctionSiteTxt} ${loc.onboardingMsgBiddingInfoTxt} ${loc.onboardingMsgBookmarkTxt} Bạn đã trúng thầu {0} lô!

Important Notice: Our transaction fees have changed for all platforms. On-farm auctions will remain the same. Learn more.

Tiny Creek Farms Ltd - Bernie & Audrey Brandt
Online Timed Auction bidding
Blumenort, MB, CAN

Thứ ba 6 thg 4, 2021
Bắt đầu lúc 12:00 CH ({0} {1} múi giờ của quý vị)
Đấu giá có kỳ hạn bắt đầu 12:00 CH Thứ bảy 3 thg 4, 2021
Hãng Bán Đấu Giá Ritchie Bros.
Blumenort, MB, Canada R0A0C0
Điện thoại. +1.306.776.2397

Cần huy động vốn?

Xin duyệt trước
Các biện pháp đấu giá khác

Chỉ để đấu giá hoặc để xem

RBA Publisher

This is an online-only Timed Auction

Items selling in this auction are selling via our our automated Timed Auction system, with no auctioneer.

  • There will be no onsite bidding for this auction
  • Customers will need to register and bid online via our automated Timed Auction system
  • It's free to register and bid online – there are no fees for this service
  • Pre-sale equipment viewing & post-sale equipment pick-up by appointment only
  • No admittance to site on auction day
  • Face masks must be worn to enter any Ritchie Bros. facility
  • Transaction fees are applicable to all successful buyers

How Timed Auctions work

Timed Auctions are an automated online auction system with no auctioneer. You can place bids on one or more items via a "Quick Bid" (i.e. bid once, then place subsequent bids if outbid) and "Maximum Bid", where you enter the amount you are willing to bid up to, and the system automatically bids for you. Bidding opens a few days before the auction date and closes at staggered times during the auction.

Learn more about Timed Auctions.

Online bidding is always free

At Ritchie Bros., it's always free to register and bid online in any of our auctions – we do not charge any fees in order to use this service, regardless of whether you bid via our website, our mobile app, or in our Timed auctions.

For more information, please contact:

Consignor:
Bernie Brandt - ( T: +1 (204) 346-3200; E: bernie@tinycreekfarms.com)

Territory Manager:
Kurt Cormier - (T: +1 (204) 918-0613 )