Các dịch vụ tiện lợi

Get a fast, accurate appraisal of your equipment.

Nhận cuộc thẩm định nhanh chóng chính xác cho thiết bị của mình.

Tân trang

Bảo hiểm

Hãy tự bảo vệ mình bằng bảo hiểm mọi rủi ro với chi phí thấp.

Vận chuyển hàng

Tìm hiểu chi phí thấp để di dời thiết bị của quý vị đến một địa đấu giá như thế nào.