Hiển thị bài viết tin tức

testing scheduling.

Timed Auctions - FAQ: Timed Auctions

FAQ: Các cuộc Đấu Giá Định Giờ

Tôi bị người khác đoạt giá đấu dù họ đặt cùng giá với tôi. Tại sao?
Tôi đã đặt Giá Đấu Tối Đa nhưng tôi lại đổi ý. Tôi có thể hủy bỏ giá đấu của mình được không?
Tôi bị người khác đoạt giá đấu dù họ đặt cùng giá với tôi. Tại sao?

Nếu hai người đặt cùng giá, giá đấu nào đặt trước sẽ được chấp nhận là giá đấu cao hơn. Nếu quý vị đặt giá và bị đoạt giá ngay lập tức, có lẽ vì người nào đó đã ra Giá Đấu Tối Đa trước đó.

Tôi đã đặt Giá Đấu Tối Đa nhưng tôi lại đổi ý. Tôi có thể hủy bỏ giá đấu của mình được không?

Không. Mọi giá đấu đặt tại một cuộc đấu giá của Ritchie Bros. là chung quyết và không rút lại được. Quý vị không thể hủy bỏ hoặc rút lại bất cứ giá đấu nào quý vị đặt vào hệ thống Đấu Giá Định Giờ. Khi quý vị đặt một Quick Bid (Giá Đấu Nhanh) hoặc Maximum Bid (Giá Đấu Tối Đa), quý vị sẽ được yêu cầu xác nhận giá đấu của mình để bảo đảm là quý vị không đưa ra bất cứ giá đấu nào vì sai sót.

Những người đấu giá khác có thấy Giá Đấu Tối Đa của tôi không?
Nếu tôi đặt một Giá Đấu Tối Đa, tôi có phải trả số tiền đó không?
Những người đấu giá khác có thấy Giá Đấu Tối Đa của tôi không?

Không: Giá Đấu Tối Đa của quý vị sẽ được giữ kín đối với những người đấu giá khác. Quý vị có thể thấy các Giá Đấu Tối Đa của mình, nhưng quý vị không thể thấy giá đấu của bất cứ người nào khác.

Nếu tôi đặt một Giá Đấu Tối Đa, tôi có phải trả số tiền đó không?

Khi quý vị đặt một Giá Đấu Tối Đa, hệ thống đấu giá đưa ra giá đấu thấp nhất có thể để đấu cho quý vị, lên đến tối đa số tiền quý vị nêu ra. Hệ thống sẽ chỉ tăng giá đấu của quý vị nếu quý vị bị đoạt giá. Nếu quý vị là người đấu giá cao nhất khi ngưng đấu giá, món hàng đó sẽ được bán cho quý vị ở giá đấu cao hiện tại của quý vị, ngay cả khi Giá Đấu Tối Đa của quý vị còn cao hơn.

Khác biệt giữa Giá Đấu Nhanh và Giá Đấu Tối Đa là gì??
Lợi ích của việc đặt Giá Đấu Tối Đa là gì?
Khác biệt giữa Giá Đấu Nhanh và Giá Đấu Tối Đa là gì??

Giá Đấu Nhanh là giá đấu ở mức gia tăng cao nhất kế tiếp. Thí dụ, nếu giá đấu cao nhất hiện tại là $5, quý vị có thể đặt Giá Đấu Nhanh là $10.

Giá Đấu Tối Đa giống như giá đấu gián tiếp; đó là số tiền tối đa mà quý vị sẵn sàng trả – thí dụ, $100. Khi quý vị đặt một Giá Đấu Tối Đa, hệ thống đấu giá đưa ra giá đấu thấp nhất có thể để đấu cho quý vị, lên đến tối đa số tiền quý vị nêu ra. Thí dụ, nếu giá đấu cao nhất hiện tại là $5, hệ thống sẽ đặt giá đấu của quý vị là $10. Nếu có người đấu cao hơn quý vị, hệ thống sẽ tiếp tục đặt giá cho quý vị cho đến khi đạt tới Giá Đấu Tối Đa của quý vị (trong thí dụ này là $100).

Nếu quý vị là người đấu giá cao nhất khi ngưng đấu giá, món hàng đó sẽ được bán cho quý vị ở giá đấu cao hiện tại của quý vị, ngay cả khi Giá Đấu Tối Đa của quý vị còn cao hơn. Trong thí dụ này, món hàng đó có thể được bán cho quý vị DƯỚI mức $100 (Giá Đấu Tối Đa của quý vị).

Lợi ích của việc đặt Giá Đấu Tối Đa là gì?

Đặt một Giá Đấu Tối Đa là cách tốt nhất để tiết kiệm thì giờ và công sức: hệ thống đặt giá cho quý vị thành ra quý vị không phải có mặt tại máy tính của mình hoặc tại quầy internet tại địa điểm đấu giá. Chỉ cầu đưa ra giá tối đa của quý vị (nghĩa là quý vị sẵn sàng trả bao nhiêu cho một món hàng) và để máy tính làm công việc đấu giá! Nếu quý vị Đặt Giá Nhanh, quý vị phải có mặt trên mạng hoặc trở lại máy tính để đặt một giá khác mỗi lần quý vị bị đoạt giá.

Tôi không muốn ngồi ở máy tính của mình suốt ngày. Tôi làm thế nào để tìm hiểu xem có ai đã đấu giá cao hơn tôi không?
Tôi làm thế nào để biết mình là người đấu giá cao nhất?
Tôi không muốn ngồi ở máy tính của mình suốt ngày. Tôi làm thế nào để tìm hiểu xem có ai đã đấu giá cao hơn tôi không?

Có hai cách để tiết kiệm thì giờ và công sức: đặt Giá Đấu Tối Đa (thay vì Giá Đấu Nhanh) và đăng ký để nhận tin báo bằng email. Khi quý vị đặt Giá Đấu Tối Đa, hệ thống sẽ đặt giá cho quý vị, lên đến tối đa số tiền quý vị nêu ra, thành ra quý vị không phải có mặt tại máy tính của mình để đặt giá. Và, nếu quý vị đăng ký để nhận email nhắn tin trong hệ thống Đấu Giá Định Giờ, quý vị sẽ được thông báo bằng email nếu quý vị bị đoạt giá hoặc nếu một món hàng được bán cho quý vị. Lưu ý: tin nhắn bằng email sẽ không được gửi đi trong năm phút đấu giá sau cùng.

Tôi làm thế nào để biết mình là người đấu giá cao nhất?

Quý vị có thể tìm hiểu có đấu trúng một món hàng không bằng cách đăng nhập vào hệ thống Đấu Giá Định Giờ: kiểm tra dưới mục My Selections (Lựa Chọn của Tôi) (nhớ chọn phần Sold Lots từ menu thả xuống) hoặc bấm vào View Purchases (Xem Hàng Mua Được). Quý vị cũng có thể đăng ký để nhận email nhắn tin: chúng tôi sẽ cho quý vị biết bằng email nếu quý vị là người đấu giá cao nhất.

Có thêm bất cứ lệ phí nào khi Đấu Giá Định Giờ không?
Tôi đã không nhận được email nhắn tin khi tôi bị đoạt giá. Tại sao?
Có thêm bất cứ lệ phí nào khi Đấu Giá Định Giờ không?

Điều lệ thanh toán và lệ phí như nhau, bất kể quý vị đấu giá tại chỗ, trực tuyến hoặc gián tiếp. Không tính lệ phí khi ghi danh hoặc đặt giá trong cuộc Đấu Giá Định Giờ. Quý vị có thể cần đóng khoản ký quỹ đấu giá sẽ được hoàn lại. Xem phần Thông Tin về Ký Quỹ & Thanh Toán trong chi tiết đấu giá tại trang web của chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Tôi đã không nhận được email nhắn tin khi tôi bị đoạt giá. Tại sao?

Quý vị có thể đã không nhận được email nhắn tin vì nhiều nguyên nhân có thể xảy ra. Xin lưu ý:
- Tin nhắn bằng email không được gửi đi trong năm phút đấu giá sau cùng trên một món hàng
- Quý vị phải đăng ký nhận email nhắn tin trong hệ thống Đấu Giá Định Giờ (ngay cả khi quý vị đã cung cấp địa chỉ email của mình cho Ritchie Bros., khi quý vị ghi danh hoặc mở một trương mục)
- Quý vị phải đăng ký nhận email nhắn tin trong mỗi cuộc Đấu Giá Định Giờ riêng biệt (ngay cả khi quý vị đã đăng ký cho các cuộc Đấu Giá Định Giờ trước kia)
- Khi quý vị đăng ký nhận tin nhắn trong hệ thống Đấu Giá Định Giờ (đến phần Manage Alerts (Quản lý Tin nhắn)) quý vị phải bấm vào nút "yes", đánh vào máy địa chỉ email hợp lệ rồi bấm >> Update.(Cập nhật).

Có nhiều món hàng giống nhau, nhưng tôi chỉ muốn mua một món. Tôi nên đặt giá trên món nào?
Có nhiều món hàng trong lô hàng mà tôi muốn đấu giá. Giá tôi đưa ra có áp dụng cho từng món hàng không?
Có nhiều món hàng giống nhau, nhưng tôi chỉ muốn mua một món. Tôi nên đặt giá trên món nào?

Nếu quý vị muốn mua một loại hàng nào đó, thay vì một lô hàng cụ thể, quý vị có thể thiết lập một nhóm tùy chọn trong mục Advanced Bidding (Đấu giá Cao cấp). Quý vị chọn các món hàng mình muốn đặt giá, nêu rõ con số tối đa quý vị muốn mua, rồi đặt một Giá Đấu Tối Đa. Tìm hiểu thêm về Đấu Giá Cao Cấp.

Có nhiều món hàng trong lô hàng mà tôi muốn đấu giá. Giá tôi đưa ra có áp dụng cho từng món hàng không?

Không: giá đấu của quý vị áp dụng cho từng lô hàng. Đôi khi chúng tôi bán nhiều món trong cùng một lô hàng (đôi khi được chú thích là "Quantity of…" (Số lượng là)). Cách tốt nhất để xác định có bao nhiêu món được gộp chung trong mỗi lô hàng là đích thân đến kiểm tra lô hàng đó.

Tại sao quý vị bán một số món hàng bằng cách Đấu Giá Định Giờ?
Tôi không thể đăng nhập với mã số đấu giá và PIN của mình. Tại sao?
Tại sao quý vị bán một số món hàng bằng cách Đấu Giá Định Giờ?

Trong quá khứ, các lô hàng nhỏ luôn luôn được bán trong các cuộc đấu giá sống động trực tiếp của chúng tôi. Việc đấu giá diễn ra rất nhanh, với hầu hết các món hàng được bán trong vòng chưa đầy một phút, khiến người đấu giá trực tuyến khó tham gia. Đó là lý do tại sao hầu hết các món hàng nhỏ chỉ được đấu giá tại chỗ hoặc gián tiếp.
Chúng tôi muốn mở rộng việc đấu giá và cho mọi người cơ hội đồng đều để đặt giá và mua các món hàng nhỏ hơn, dù họ đấu giá tại chỗ hoặc trực tuyến. Mở rộng tiến trình đấu giá cũng tốt cho những người gửi hàng cho chúng tôi bán, vì điều đó có nghĩa là thêm nhiều người có cơ hội mua những món hàng họ bán.

Tôi không thể đăng nhập với mã số đấu giá và PIN của mình. Tại sao?

PIN của quý vị không dùng chữ hoa. Nó có một chữ và bốn số. Nhớ tắt nút đánh chữ hoa trên bàn phím và mở nút đánh số, rồi thử lại. Nếu quý vị vẫn bị trở ngại, liên lạc với ban dịch vụ thành viên.

Tại sao món hàng nào đó không có nút đặt giá?
Các món hàng tôi đặt giá không được liệt kê trong phần My Selections (Chọn Lựa của Tôi). Tại sao?
Tại sao món hàng nào đó không có nút đặt giá?

Nếu một món hàng đã bán xong hoặc được rút khỏi cuộc đấu giá, hoặc nếu quý vị đặt giá trên món đó như là một phần trong một nhóm tùy chọn trong mục Đấu Giá Cao Cấp, thì sẽ không có nút đặt giá cho món hàng đó. Nếu quý vị muốn tăng giá mình đặt trên một món hàng trong một nhóm tùy chọn, bấm vào móc nối My Choice Groups (Các Nhóm Tùy Chọn của Tôi).

Các món hàng tôi đặt giá không được liệt kê trong phần My Selections (Chọn Lựa của Tôi). Tại sao?

Hãy chắc là quý vị chọn All Lots (Mọi Lô Hàng) hoặc Sold Lots (Lô Đã Bán) từ menu thả xuống. Nếu chọn Upcoming Lots (Lô sắp Bán), thì chỉ các món hàng chưa bán sẽ xuất hiện.

Nếu quý vị lập ra một nhóm tùy chọn trong phần Advanced Bidding (Đấu giá Cao cấp), thì chỉ các lô nào quý vị hiện là người đấu giá cao nhất sẽ xuất hiện trong phần My Selections (Chọn Lựa của Tôi). Đến phần My Choice Groups (Các Nhóm Tùy Chọn của Tôi) để duyệt toàn bộ nhóm.

Các món hàng trong cuộc Đấu Giá Định Giờ cũng có được bán trong cuộc đấu giá trực tiếp không?
Các món hàng trong cuộc Đấu Giá Định Giờ cũng có được bán trong cuộc đấu giá trực tiếp không?

Không: một món hàng được bán bằng cách Đấu Giá Định Giờ hoặc đấu giá sống động trực tiếp, chứ không cả hai. Mỗi lô hàng trong cuộc Đấu Giá Định Giờ có giờ khóa sổ cụ thể; người đấu giá cao nhất vào lúc đó là người chủ mới của món hàng đó.

CÁC THẮC MẮC THÔNG THƯỜNG VỀ ĐẤU GIÁ CAO CẤP

Tôi là người đấu giá cao nhất trên một món hàng trong một nhóm tùy chọn – nhưng đó không phải là món hàng có giá thấp nhất trong nhóm đó. Tại sao?
Tôi bị đoạt giá trên tất cả các món hàng trong nhóm tùy chọn của mình nhưng tôi vẫn muốn mua một hoặc nhiều món. Tôi nên làm gì?
Tôi là người đấu giá cao nhất trên một món hàng trong một nhóm tùy chọn – nhưng đó không phải là món hàng có giá thấp nhất trong nhóm đó. Tại sao?

Khi quý vị lập ra một nhóm tùy chọn, hệ thống Đấu Giá Định Giờ đặt các giá đấu của quý vị theo cách thức tối ưu hóa những cơ hội thành công của quý vị. Quý vị có thể không thành công đối với các món hàng có giá thấp nhất bởi vì người khác đặt giá riêng biệt trên các món hàng trong nhóm tùy chọn của quý vị. Nếu các Giá Đấu Tối Đa của họ cao hơn Giá Đấu Tối Đa của quý vị, thì hệ thống sẽ không đặt giá trên các món hàng đó cho quý vị (vì quý vị sẽ bị đoạt giá).

Tôi bị đoạt giá trên tất cả các món hàng trong nhóm tùy chọn của mình nhưng tôi vẫn muốn mua một hoặc nhiều món. Tôi nên làm gì?

Nếu tiến trình đấu giá chưa chấm dứt cho các món hàng đó, đến phần My Choice Groups (Các Nhóm Tùy Chọn của Tôi). Sau đó quý vị có thể tăng Giá Đấu Tối Đa của mình hoặc bỏ nhóm đó và bắt đầu đặt giá lại (bằng cách đặt giá trên từng món hàng trong phần All Listings (Mọi Món Liệt Kê) hoặc bằng cách lập ra một nhóm tùy chọn khác trong phần Advanced Bidding (Đấu Giá Cao Cấp).

Tôi có thể thêm các món hàng vào một nhóm tùy chọn không nếu tôi đã đặt giá trên các món đó rồi?
Tôi có thể thay đổi số lượng tôi muốn mua từ nhóm tùy chọn của mình không?
Tôi có thể thêm các món hàng vào một nhóm tùy chọn không nếu tôi đã đặt giá trên các món đó rồi?

Không: nếu quý vị đang đấu một món hàng ( hoặc nếu món hàng đó nằm trong một nhóm tùy chọn đang đấu), thì quý vị không thể thêm món đó vào một nhóm tùy chọn.

Tôi có thể thay đổi số lượng tôi muốn mua từ nhóm tùy chọn của mình không?

Không: một khi quý vị đã xác nhận giá đấu của mình, quý vị không thể thay đổi số lượng quý vị muốn mua từ nhóm tùy chọn của mình. Hãy chắc là quý vị quyết định xong về các món hàng quý vị chọn đấu giá, số lượng quý vị muốn mua và Giá Đấu Tối Đa quý vị muốn đặt trước khi xác nhận giá đấu của quý vị trên một nhóm tùy chọn.

Tôi có thể thêm hoặc bớt các món hàng trong nhóm tùy chọn của mình không?
Tôi có thể đặt giá riêng cho một món hàng trong nhóm tùy chọn của mình không?
Tôi có thể thêm hoặc bớt các món hàng trong nhóm tùy chọn của mình không?

Không: một khi quý vị xác nhận giá đấu của mình, quý vị không thể thêm hoặc bớt các món hàng từ nhóm đó. Hãy chắc là quý vị quyết định xong về các món hàng quý vị chọn đấu giá, số lượng quý vị muốn mua và Giá Đấu Tối Đa quý vị muốn đặt trước khi xác nhận giá đấu của quý vị trên một nhóm tùy chọn.

Tôi có thể đặt giá riêng cho một món hàng trong nhóm tùy chọn của mình không?

Không: một khi quý vị đặt giá trên các món hàng thuộc một nhóm tùy chọn, quý vị không thể đặt giá riêng từng món. Nút đặt giá sẽ được lấy khỏi các món hàng đó thành ra quý vị không thể đấu giá với chính mình. Hãy chắc là quý vị quyết định xong về các món hàng quý vị chọn đấu giá, số lượng quý vị muốn mua và Giá Đấu Tối Đa quý vị muốn đặt trước khi xác nhận giá đấu của quý vị trên một nhóm tùy chọn.

Tôi muốn bỏ một trong các nhóm tùy chọn của mình nhưng không thấy nút bỏ. Tại sao?
Tôi muốn bỏ một trong các nhóm tùy chọn của mình nhưng không thấy nút bỏ. Tại sao?

Nút Dissolve Group (Bỏ Nhóm) sẽ không xuất hiện nếu quý vị vẫn còn là ‘người đang đấu giá' trên một hoặc nhiều lô hàng trong nhóm tùy chọn của quý vị. Quý vị không còn là người đang đấu giá trên một món hàng nếu quý vị bị đoạt giá hoặc nếu món hàng đó bán xong (cho quý vị hoặc cho người khác). Quý vị chỉ có thể bỏ một nhóm khi quý vị không còn là người đang đấu giá trên bất cứ món hàng nào trong nhóm đó.

Hiển thị bài viết tin tức

F.A.Q.

Section Title

What is your favourite colour?
What is your favourite colour?

Blue..... no wait Red.

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, rogavit non dum veniens Theophilum suum Perquiramus atque bona pater! Coram me naufragus ait est cum autem Apolloni figitur acquievit sed eu fugiens laudo misera haec. Iubet feci dicentes parem quam crucis corpore expandit te. Nescimus de memor euismod tollam auri in modo cavendum es ego Pentapolim Cyrenaeorum! Altera quod una non potentiae falsa namque me missam, scinditque omnem scies Apollonius eius non potentiae Apollonium sit audivit.Lorem ipsum dolor sit amet, suave canere se ad quia, christo domina ego esse more defuncta ait. Male habitu introisti sit aliquip ipsa codicellos in rei finibus veteres hoc ambulare in. Scimus fundamentum patre rex in deinde plectrum anni ipsa codicellos in rei civibus corporis optime plenus vado est amet coram te. Celebrantur nuptias iam gubergren materiae Apollonius. Deum roseo ruens sed quod eam in deinde cepit roseo ruens sed!Lorem ipsum dolor sit amet, 'Ipsius dum est Apollonius eius, possit scitis quas virginem est amet Cur meae. Aliquid se est amet Cur meae ad nomine Stranguillio sit audivit per sanctus singulos domum reginae madefecit lapidibus quo. Habet anulum ad quia quod non potentiae amore meam accepit Archistratis continuo insula nullus orare ecce. Cum obiectum dixit est cum magna Dianam Interposito brutis aeternae reversurus eum istam definisti quis nudus iuvenem discessum. Boreas quam dicentes parem luctu ei.

 
 • Chaldaeorum in lucem exempli paupers

  Chaldaeorum in lucem exempli paupers coniunx rex Stranguillio eam eos, tyro sed dominum sit audivit illius ergo accipiet domine. Cellam modico illius est cum unde non ait Cumque ego. Iuravi potest ei quoque mortalem statuit quod tamen sed esse more fuerit mitti. Intuens forsitan invenisset sibi adsedit in modo invenit nutricis actum eum in modo ad nomine. Nutricem valeas filia omnes caput rex Stranguillio in rei civibus in fuerat se vero diam dominum vidit ad nomine.Impietas ideo ratione partum monumentum fecissent fit proponebat vidit loco ab Archistratis suae adulescentis Stranguillio. Ingreditur lavare propter Apollonius ut libertatem adhuc. Circumdat flante vestibus introivit filiam sum in. Rheni sedes collocavit at eius in modo genito in deinde cepit roseo. Animae ait est amet amet coram me missam canticis in deinde vero cum suam ad suis ut diem obiecti.Iacentem substantiales statim reliquit dicens unam emanabat cum suam vidit loco ab eos. Circumdat flante vestibus regni super pariter irrationabile, pone melius quod ait mea vero rex. Itaque filiam sunt vero rex ut casus turbata procidit est amet Cur meae in lucem exitum vivit. Iuravi potest contremiscunt eum est in deinde vero cum. Stet consequat Verena animo resignasset iubet.Nutricem valeas Apollonium contigit cum unde meae ceroma fronte comico hac auxilium in. Mucro enim est amet amet constanter determinatio vestes manda autem illud cenam ita cum unde. Hesterna studiis ascende ad per accipere filia in modo cavendum es est amet amet amet Cur meae. Iubet feci qui non dum animae tertio eam eos in rei civibus corporis sustinuit virginis plus istum. Antiochia videns ac iuro es est in lucem exitum vivit!Nullam coepit contingere navis ibi conversus est amet Cur meae puer ut libertatem adhuc memores bibere in. Hanc cuius suam non potentiae Apollonium ut a. Ac esse deprecor potest contremiscunt, opto cum suam vidit ad per. Ephesum peteret sua etiam audiens autem Apolloni sed haec in. Sanguine mortuus dolor virgo inter ratio iuvenis ut a patriam sum in rei sensibilium acciperem qui dicens mea Stet.

   
 • Antiocho mittat est Apollonius

  Antiocho mittat est Apollonius in lucem genero ergo quod tamen sed. Sciendum ait Cumque persequatur sic genero ergo adseris de! Multa confert eam est Apollonius. Me vero non coepit cognitionis huius dulcis amplexu illud ad suis Tyrium coniugem flebant Tharsiam eam in. Volentes mihi Tyrum reverteretur ad nomine.

Không thể có mặt tại chỗ để đặt giá? Đặt giá gián tiếp!

Đấu giá gián tiếp là một lựa chọn hay nếu quý vị muốn đặt giá để đấu hai món hàng được bán cùng lúc, hoặc quý vị không có mặt để đặt giá vào ngày đấu giá. Đặt giá gián tiếp trước đó và chúng tôi sẽ đấu cho quý vị!

Đặt giá gián tiếp hoạt động như thế nào

Khi quý vị đặt giá gián tiếp, Ritchie Bros. đặt giá thay cho quý vị, lên đến giá tối đa mà quý vị nêu ra. Món hàng quý vị muốn mua sẽ được đấu ở giá thấp nhất có thể.

Đặt giá gián tiếp tại chỗ hoặc qua điện thoại

Nếu quý vị có mặt tại địa điểm đấu giá, đến quầy ghi danh để hỏi về việc đặt giá gián tiếp. Quý vị sẽ cần danh sách catalô và số thứ tự các lô hàng.

Quý vị cũng có thể gọi điện thoại trước cho địa điểm đấu giá. Chúng tôi sẽ fax mẫu đặt giá gián tiếp để quý vị điền và fax trở lại với giá đấu của quý vị.

Liên lạc một địa điểm đấu giá để đặt giá gián tiếp.

Ghi chú quan trọng

Giá đấu gián tiếp tối thiểu mà chúng tôi sẽ chấp nhận qua điện thoại là 10,000 (theo loại tiền tệ dùng trong cuộc đấu giá, hoặc 1,000,000 Yen tại Nhật). Nếu quý vị đặt giá qua điện thoại, quý vị phải đóng một khoản ký quỹ đấu giá sẽ được hoàn lại là 25% hoặc 10,000, tùy số nào lớn hơn. Giá mua cuối cùng của quý vị có thể thấp hơn.

Chúng tôi cố gắng hết sức để xử lý và nộp vào cuộc đấu giá tất cả các giá đặt gián tiếp, nhưng chúng tôi không thể bảo đảm một giá đặt gián tiếp sẽ được nộp vào.  Đấu giá gián tiếp được thực hiện nghiêm chỉnh trên căn bản “nỗ lực tốt nhất”.

Thắc mắc? Đọc FAQ về đấu giá gián tiếp của chúng tôi.

Hello World

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed viverra, felis ut dignissim hendrerit, diam nibh aliquet mauris, venenatis convallis magna quam quis nulla. Vestibulum lacinia ligula sed velit scelerisque ornare. Phasellus sed enim libero, non accumsan turpis. Vivamus suscipit placerat suscipit. Morbi rutrum, massa a vestibulum tempor, arcu nunc ultricies nunc, quis euismod orci mi vel ante. Sed vel ante tellus. Nunc aliquam nunc eu ligula bibendum vel rhoncus justo mattis. Quisque quis ipsum quis magna varius aliquet. Quisque porta vulputate accumsan. Ut tempor, libero eu sagittis consectetur, eros neque lacinia sapien, non pretium lacus justo in nibh. Nullam sed molestie sem. Pellentesque libero tortor, luctus eget ornare ac, fermentum eget nisl. In ma

Watch a virtual tour

Watch a virtual tour

Speak to the experts

Before you buy or sell, contact Accruit to learn more about saving with a 1031 LKE—no cost or obligation:

+1.866.397.1031
info@accruit.com

Website: www.accruit.com

videos

 • Some video 1 min 12 sec

  frist video

  1 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec id turpis leo, in tristique erat. Praesent at dui quam. Suspendisse potenti. Vestibulum euismod placerat blandit. In pulvinar ultricies tortor vitae commodo.

  Watch Video
 • 2nd video

  2 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec id turpis leo, in tristique erat. Praesent at dui quam. Suspendisse potenti. Vestibulum euismod placerat blandit. In pulvinar ultricies tortor vitae commodo.

 • video 3

  3 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec id turpis leo, in tristique erat. Praesent at dui quam. Suspendisse potenti. Vestibulum euismod placerat blandit. In pulvinar ultricies tortor vitae commodo.

 • Video 4

  4 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec id turpis leo, in tristique erat. Praesent at dui quam. Suspendisse potenti. Vestibulum euismod placerat blandit. In pulvinar ultricies tortor vitae commodo.

 • some alt tag 4 min 3 sec

  Video 5

  5 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec id turpis leo, in tristique erat. Praesent at dui quam. Suspendisse potenti. Vestibulum euismod placerat blandit. In pulvinar ultricies tortor vitae commodo.

  Watch me
 • some alt tag 1 min 2 sec

  Video 6

  6 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec id turpis leo, in tristique erat. Praesent at dui quam. Suspendisse potenti. Vestibulum euismod placerat blandit. In pulvinar ultricies tortor vitae commodo.

  my label 6
Previous video
Next video
Tài trợ & Cho thuê
Bảo hiểm
Tân trang
Vận chuyển hàng
Tài trợ & Cho thuê

Hãy liên hệ ngay hôm nay về tài trợ và cho thuê và có được nhiều thiết bị và xe tải làm việc trong khi giảm được chi phí trả trước của mình. Hãy tận dụng việc không cần trả ngay một lần, các mức giá cạnh tranh, các đợt thanh toán thấp hằng tháng và kế hoạch linh động.

Bảo hiểm

Nhận được sự bảo vệ chống mọi rủi ro, không lo lắng về bảo hiểm và tự bảo vệ mình tránh khỏi tác động tài chính của sự hư hỏng hay mất mát thiết bị trong khi tài sản của quý vị đang quá cảnh hoặc được lưu giữ tại địa điểm đấu giá.

Tân trang

Hãy tăng giá trị cho thiết bị của mình và chuẩn bị thiết bị sẵn sàng để bán. Thiết bị được lau chùi, sơn và sửa chữa tại các cơ sở tân trang tối tân của chúng tôi. Chúng tôi có thể biến đổi mọi bộ phận thiết bị– kịp thời và theo ngân sách.

Vận chuyển hàng

Nhận được báo giá vận chuyển cạnh tranh, nhanh chóng bằng một cú nhấp chuột ! Hãy sắp xếp vận chuyển cho thiết bị của quý vị đi đến hoặc đi khỏi các địa điểm đấu giá của chúng tôi nhờ dịch vụ vận chuyển trực tuyến tiện lợi của chúng tôi, được vận hành bởi uShip.

Timed Auction Schedule

Smaller items in some auctions are sold in an online Timed Auction. Learn more about Timed Auctions.

Lots 5000 - 5533

 • Bidding opens Friday, December 10, 2010 at 9:00 am local time
 • Bidding closes starting 11:00 am Tuesday, December 14, 2010 (5000 - 5533)

Lots 5000 - 5533

 • Bidding opens Friday, December 10, 2010 at 9:00 am local time
 • Bidding closes starting 11:00 am Tuesday, December 14, 2010 (5000 - 5533)

Lots 5000 - 5533

 • Bidding opens Friday, December 10, 2010 at 9:00 am local time
 • Bidding closes starting 11:00 am Tuesday, December 14, 2010 (5000 - 5533)

Lots 5000 - 5533

 • Bidding opens Friday, December 10, 2010 at 9:00 am local time
 • Bidding closes starting 11:00 am Tuesday, December 14, 2010 (5000 - 5533)

For auction, equipment and other information:

 
 • +1.713.455.5200 (Phone)
 • 1.800.722.0223 (Toll free)
 • +1.713.455.5200 (Fax)

Contact your local representative for information about selling and other services.

 

Auction site location:

15500 Eastex Frwy,
Humble, TX 77396

Ritchie Bros. Auctioneers Salt Lake City, Utah Grand Opening auction Ritchie Bros. Auctioneers Salt Lake City, Utah Grand Opening auction
Ritchie Bros. Auctioneers - Agricultural Equipment Auctions Ritchie Bros. Auctioneers - Agricultural Equipment Auctions
Refurbishing Services at Ritchie Bros. Auctioneers Refurbishing Services at Ritchie Bros. Auctioneers
Unreserved Equipmet auctions richie brothers Unreserved Equipmet auctions richie brothers

Latest News

 • November 29, 2010 - Record number of online bidders participate in €32 million Ritchie Bros. auction in Moerdijk

  Ritchie Bros. Auctioneers sold €32 million (US$42 million) of equipment last week... Read more

 • News Story 2

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas vitae massa id neque tempor porta. Nunc hendrerit ipsum at nisl rhoncus elementum. Donec et est ligula, non varius massa. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. In laoreet pellentesque

 • News Story 3

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas vitae massa id neque tempor porta. Nunc hendrerit ipsum at nisl rhoncus elementum. Donec et est ligula, non varius massa. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. In laoreet pellentesque

 • News Story 4

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas vitae massa id neque tempor porta. Nunc hendrerit ipsum at nisl rhoncus elementum. Donec et est ligula, non varius massa. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. In laoreet pellentesque

 • News Story 5

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas vitae massa id neque tempor porta. Nunc hendrerit ipsum at nisl rhoncus elementum. Donec et est ligula, non varius massa. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. In laoreet pellentesque

 • null
Previous
Next